آینه

گاهی باید در آینه نگریست و گفت: نه، اینقدرها هم بد نیست. چشم هست، لب هست، صورت هست و اووووه چه چیزها که هست...

اما همان زمان این سوال هم پیش می آید که: خدای من! پس من کجا هستم؟ 

/ 1 نظر / 28 بازدید
معین

بودن یا نبودن... البته که باید بود