هشت الهفت

همه چیز یک جور هشت الهفت است مثل این مطالب